بهارافشان

شرکت بهارافشان یک شرکت ایرانی بسیار خوشنام در زمینه تولید انواع مواد زیستی و کیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی است. این شرکت یک شرکت تولیدی ایرانی است که بسیاری از کیت های تشخیص طبی آزمایشگاه ها را تولید می کند.

از محصولات شرکت بهار افشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آنتی سرمهای میکروبی
 • سوش های باکتری
 • محیط های آماده مصرف
 • مواد مصرفی الکتروفورز
 • کیت های مواد مخدر و TLC
 • معرف های میکروبشناسی
 • هماتولوژی (خون شناسی)
 • غربالگری (G6PD)
 • سرولوژی اختصاصی
 • ایمونوهماتولوژی
 • انعقاد
 • کیت های SIRD
 • کیت های ایمونوفلورسانس
 • کیت های ادرار
 • آندوسکوپی
 • مواد کشت سلولی
 • رنگ های پاتولوژی
 • کیت های بیوشیمی
برخی از مشتریان تمادکالا