اندازه گیری pH


فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.

PH آب در واقع معیاری است نشان دهنده میزان خاصیت اسیدی یا قلیائی آب و براساس غلظت یون هیدروژن به صورت زیر محاسبه می شود.

PH = – log [H]

PH  آب از 1 تا 14 می باشد. اگر اسیدیته یا PH نمونه آب از 8.3  بالاتر باشد نمونه آب قلیایی و اگر از 8.3 پائین تر باشد نمونه آب اسیدی می باشد. اسیدیته یک محلول نسبت مستقیم با مقدار غلظت یون هیدروژن موجود در آن دارد. غلظت یون هیدروژن در هر محلول با مقدار غلظت یون هیدروژن در آب مقطر سنجیده می شود.

بر اساس معادله زیر مولکول های آب در آب مقطر به مقدار جزئی یونیزه می شوند:

H2O     →      H+ + OH

در 25 درجه سانتیگراد +H و OH هر یک 7-10گرم در لیتر و در نتیجه PH آب خالص در این درجه حرارت برابر 7 میباشد.

PH = – log 10-7 →         PH=7

ولی PH آب معمولی با 7 تفاوت دارد زیرا بین اجسامی که در آب حل شده اند بعضی مولد H و بعضی مولد OH هستند و بر حسب اینکه غلظت کدام گروه بیشتر باشد PH آب نیز پائین تر و یا بالاتر از 7 می شود. انحلال گازکربنیک (CO2) و سیلیس آزاد (SiO2) و اسیدهای آلی و سولفات یا کلرور منیزیم باعث ایجاد خاصیت اسیدی و کاهش PH می گردد.

انحلال کربناتها (CO32-) و بی کربنات ها (HCO3) و سیلیکات ها و هیدروکسیدها موجب خاصیت قلیایی و افزایش PH میگردد. PH  آب های معمولی بین 9-6 قرار دارد. سرعت خوردگی آهن توسط آب با تقلیل PH بسرعت افزایش می یابد . در بویلرها برای جلوگیری از خوردگی  ، آب را قلیایی می کنند ولی محیط قلیایی محیط مناسبی برای رشد میکروب ها می باشد . برای ایجاد محیط قلیایی از هیدارزین (N2H4) و فسفات سدیم (Na3PO4) استفاده می کنند.

حلالیت و غلظت بعضی از گاز ها ، نظیر CO2 و NH3 تابعی از PH آب است ، لذا در فرایند های حذف این گاز ها ، کنترل PH از اهمیت ویژه ای برخوردار است. PH آب تابعی از از تغییرات دما است بطور یکه با افزایش دما ، PH کاهش می یابد.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا