جدول تناوبی تمادکالا

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هیدروژن ها 16 کالکوژن هاُ 17 هالوژن ها 18
1 1 H Hydrogen 1.0081 عدد اتمی # علامتbol نام وزن


C جامد
Hg مایع
H گاز
Rf ناشناخته
فلزات شبه فلز غیر فلزات
فلزات قلیایی فلزات قلیایی خاکی لانتانیدها فلزات واسطه فلزات پس واسطه دیگر عناصر غیر فلزی گازهای ایده آل
اکتینیدها
کلوین
°درجه سلسیوس
°درجه فارنهایت
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission Stable
2 He Helium 4.00262 K
2 3 Li Lithium 6.942
1
4 Be Beryllium 9.01222
2
5 B Boron 10.812
3
6 C Carbon 12.0112
4
7 N Nitrogen 14.0072
5
8 O Oxygen 15.9992
6
9 F Fluorine 18.9982
7
10 Ne Neon 20.1802
8
K
L
3 11 Na Sodium 22.9902
8
1
12 Mg Magnesium 24.3052
8
2
13 Al Aluminium 26.9822
8
3
14 Si Silicon 28.0852
8
4
15 P Phosphorus 30.9742
8
5
16 S Sulfur 32.062
8
6
17 Cl Chlorine 35.452
8
7
18 Ar Argon 39.9482
8
8
K
L
M
4 19 K Potassium 39.0982
8
8
1
20 Ca Calcium 40.0782
8
8
2
21 Sc Scandium 44.9562
8
9
2
22 Ti Titanium 47.8672
8
10
2
23 V Vanadium 50.9422
8
11
2
24 Cr Chromium 51.9962
8
13
1
25 Mn Manganese 54.9382
8
13
2
26 Fe Iron 55.8452
8
14
2
27 Co Cobalt 58.9332
8
15
2
28 Ni Nickel 58.6932
8
16
2
29 Cu Copper 63.5462
8
18
1
30 Zn Zinc 65.382
8
18
2
31 Ga Gallium 69.7232
8
18
3
32 Ge Germanium 72.6302
8
18
4
33 As Arsenic 74.9222
8
18
5
34 Se Selenium 78.9712
8
18
6
35 Br Bromine 79.9042
8
18
7
36 Kr Krypton 83.7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubidium 85.4682
8
18
8
1
38 Sr Strontium 87.622
8
18
8
2
39 Y Yttrium 88.9062
8
18
9
2
40 Zr Zirconium 91.2242
8
18
10
2
41 Nb Niobium 92.9062
8
18
12
1
42 Mo Molybdenum 95.952
8
18
13
1
43 Tc Technetium (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ruthenium 101.072
8
18
15
1
45 Rh Rhodium 102.912
8
18
16
1
46 Pd Palladium 106.422
8
18
18
47 Ag Silver 107.872
8
18
18
1
48 Cd Cadmium 112.412
8
18
18
2
49 In Indium 114.822
8
18
18
3
50 Sn Tin 118.712
8
18
18
4
51 Sb Antimony 121.762
8
18
18
5
52 Te Tellurium 127.602
8
18
18
6
53 I Iodine 126.902
8
18
18
7
54 Xe Xenon 131.292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Caesium 132.912
8
18
18
8
1
56 Ba Barium 137.332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafnium 178.492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantalum 180.952
8
18
32
11
2
74 W Tungsten 183.842
8
18
32
12
2
75 Re Rhenium 186.212
8
18
32
13
2
76 Os Osmium 190.232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridium 192.222
8
18
32
15
2
78 Pt Platinum 195.082
8
18
32
17
1
79 Au Gold 196.972
8
18
32
18
1
80 Hg Mercury 200.592
8
18
32
18
2
81 Tl Thallium 204.382
8
18
32
18
3
82 Pb Lead 207.22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismuth 208.982
8
18
32
18
5
84 Po Polonium (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astatine (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Francium (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radium (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherfordium (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubnium (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborgium (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohrium (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hassium (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitnerium (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadtium (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgenium (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Copernicium (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovium (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorium (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
برای عناصر بدون ایزوتوپ پایدار، عدد جرمی آن با طولانی ترین نیمه عمر در پرانتز ذکر شده است.
57 La Lanthanum 138.912
8
18
18
9
2
58 Ce Cerium 140.122
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodymium 140.912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodymium 144.242
8
18
22
8
2
61 Pm Promethium (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samarium 150.362
8
18
24
8
2
63 Eu Europium 151.962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolinium 157.252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbium 158.932
8
18
27
8
2
66 Dy Dysprosium 162.502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmium 164.932
8
18
29
8
2
68 Er Erbium 167.262
8
18
30
8
2
69 Tm Thulium 168.932
8
18
31
8
2
70 Yb Ytterbium 173.052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutetium 174.972
8
18
32
9
2
89 Ac Actinium (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Thorium 232.042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protactinium 231.042
8
18
32
20
9
2
92 U Uranium 238.032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptunium (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutonium (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americium (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Curium (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkelium (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Californium (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einsteinium (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermium (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelevium (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobelium (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lawrencium (266)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedia - - Periodic Table

Periodic Table Chemical Element Loading…