منو

یدید پتاسیم Potassium iodide

پلمپ می باشد . مازاد مصرف

CAS No.: 7681-11-0
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 250 گرم
قیمت: 450
تلفن: 90...06
تلفن همراه: 81...09

برخی از مشتریان تمادکالا